178 Ramkamhaeng Road, Kwaeng Ratpattana, Khet Saphansung, Bangkok 10240, Thailand
02-115-3818
Activated sludge membrane treatment (AMT) 

คือ นวัตกรรม AMT หรือ Activated Sludge and Membrane Treatment นั้นเกิดจากการผสมผสานระหว่างการนำตัวจุลินทรีย์ และแผ่นกรอง( Membrane Filtration) แผ่นกรองอันทรงประสิทธิภาพซึ่งส่งผลให้ระบบมีขนาดเล็กลงทั้งแต่เปี่ยมด้วยประสิทธิภาพ น้ำทิ้งที่ผ่านระบบการบำบัดแล้วจึงที่มีคุณภาพสูงกว่าการระบบบำบัดน้ำ AS ในแบบเดิม โดยที่เครื่อง AMT นั้นเป็นเครื่องบำบัดน้ำขั้นแรกในการทำให้น้ำเสียกลายเป็นน้ำสะอาด หากลูกค้ามีความประสงค์ต้องการนำไปใช้เป็นน้ำประปา หรือน้ำดื่ม ก็สามารถนำไปเข้ากระบวนการในขั้นต่อไปได้ตามลำดับ


ดังนั้นระบบ AMT จึงเหมาะสมแก่ลูกค้าทั้งในภาคอุตสาหกรรม และเกษตรกรรม เป็นอย่างมาก เพราะ AMT นอกจากจะเป็นตัวช่วยในการบำบัดน้ำเสียแล้วยังเป็นตัวช่วยให้ลูกค้าสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายน้ำประปาพร้อมร่วมเป็น ส่วนหนึ่งในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าอีกด้วย

ระบบบำบัดโดยวิธีทางชีวภาพ

เนื่องจากข้อกำหนดมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมได้ถูกปรับเปลี่ยนให้มีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้น ผนวกกับสภาพแวดล้อมโดยรวมของการดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบันทำให้ในหลากหลายธุรกิจจำเป็นต้องยกระดับมาตรฐานการดูแลระบบน้ำทิ้งที่ระบายออกสู่สาธารณะให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนข้างเคียงให้ได้มากที่สุดภาวะแห้งแล้ง ส่งผลต่อการขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภค และบริโภค ทั้งในภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม

การลดต้นทุนการผลิต จากสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันด้วยเหตุผลข้างต้นนี้เองจึงทำให้ระบบบำบัดน้ำเสียแบบ Activated Membrane Treatment (AMT) ถูกคิดค้นขึ้น ซึ่งระบบActivated Membrane Treatment หรือ AMT นั้นเป็นเทคโนโลยีบำบัดน้ำเสียที่มีประสิทธิสูง ทั้งยัง

ใช้พื้นที่น้อย
ประหยัดพลังงาน
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ทำให้เราสามารถใช้ทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพนั้นเอง

โดยใช้หลักการ 3R

Reduce

ลดการใช้ทรัพยากรให้น้อยลง

Reuse

การใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า และมีการนำกลับมาใช้ซ้ำ

Recycle

การนำน้ำที่ไม่ใช้ไปผ่านกรรมวิธีแล้วนำน้ำกลับมาใช้ใหม่

ข้อดีของระบบบำบัดน้ำเสีย AMT

ด้านประสิทธิภาพการบำบัด

● ค่าบีโอดีของน้ำทิ้งน้อยกว่า 7 mg/L
● ค่าความขุ่น ต่ำกว่า 1 NTU. สามารถนำไป Re -Used ได้เลย
● มีตะกอนส่วนเกินต่ำ

ด้านประหยัดพลังงาน
และค่าใช้จ่าย

● สามารถเพิ่มขีดความสามารถของระบบเดิม โดยไม่ต้องสร้างบ่อเพิ่ม
● ชุดแผ่นกรอง Membrane มีอายุการใช้งานมากกว่า 10 ปี

ด้านการติดตั้งและประหยัดพื้นที่

● ระบบควบคุมดูแลง่าย
● ใช้พื้นที่น้อย ประหยัดค่าที่ดิน ประหยัดงบประมานการสร้างระบบบำบัด
● สามารถติดตั้งได้ทั้งบนที่กันดาร
● ติดตั้งง่าย และสะดวก รวดเร็ว
● หัวระบบทั้งหมดสามารถสร้างและประกอบจากโรงงาน พร้อมที่จะทำการติดตั้งที่หน้างานแล้วเสร็จไม่เกิน 1 สัปดาห์
● ในกรณีที่ไม่ใช้งานสามารถ หยุดระบบไว้ก่อนได้ และไม่เปลืองค่าใช้จ่ายในการ Start up ระบบใหม่ สามารถหยุดใช้งานได้ในช่วงไม่ใช้งาน และสามารถเดินระบบใหม่ได้อย่างรวดเร็ว
● ปรับเปลี่ยนจุดใช้งาน ตัวเครี่อง AMT สามารถปรับเปลี่ยน เคลื่อนย้ายพื้นที่การใช้งานได้โดยไม่เกิดความเสียหายตัวเครื่อง

หลักการทำงานของ

Activated Membrane Treatment

ประโยชน์ที่ได้รับ

1.นำน้ำกลับมาใช้ใหม่ในรูปน้ำรีไซเคิล ใช้เป็นน้ำรดต้นไม้ ใช้ในห้องน้ำ หรือพัฒนาเป็นน้ำประปา
2.ประหยัดค่าใช้น้ำประปา และประหยัดค่าบำบัดน้ำเสีย
3. สามารถผลิตน้ำใช้ในพื้นที่ที่ขาดแคลนน้ำ เช่น รีสอร์ทกลางทะเล สามารถเอาน้ำทะเลมาทำเป็นน้ำจืดใช้ได้
4.ประหยัดพื้นที่ในการก่อสร้างระบบ
5.ประหยัดพลังงาน
6.ระบบควบคุมดูแลรักษาได้ง่าย
7.ได้น้ำที่มีคุณภาพผ่านเกณฑ์มาตราฐาน
8.เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดปัญหาน้ำเน่าเสีย
9.สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรและหน่วยงาน
10.ชุมชนรอบข้างเกิดความเชื่อถือ

AMT เป็นเทคโนโลยียุคใหม่ ซึ่งเป็นนวัตกรรมเพื่อการบำบัดน้ำเสียและปรับปรุงคุณภาพน้ำที่ตอบโจทย์ทุกด้าน โดยแบ่งกลุ่มประเภทอุตสาหกรรม ดังนี้

น้ำเสียจากแหล่งชุมชน

ได้แก่ อาคารพาณิชย์ , หมู่บ้านจัดสรร , ร้านค้า , ร้านอาหาร , คอนโด, อาคารสำนักงาน, โรงแรม

น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม

สามารถแบ่งได้ดังนี้

น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม สามารถแบ่งได้ดังนี้
น้ำเสียจากอุตสาหกรรมอาหาร
ได้แก่ โรงงานน้ำตาล, โรงงานแป้งมัน, โรงงานขนม, โรงงานขนมจีน, โรงงานอุตสาหกรรมเกี่ยวกับอาหาร , โรงงงานแปรรูปอาหาร , โรงงานผลไม้กระป๋อง, โรงงานผลิตอาหารต่างๆ,
แหล่งน้ำเสียในภาคเกษตรกรรม ได้แก่ โรงงานโคนม, โรงเลี้ยงปศุสัตว์ต่างๆ,โรงงานอุตสาหกรรมทางการเกษตรทุกประเภท , โรงงานอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการเกษตร, โรงเรือนกล้วยไม้
แหล่งน้ำเสียจากอุตสาหกรรม ได้แก่ โรงงานอุตสาหกรรมเคมี, โรงงานผลิตรถยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์, โรงหล่อ โรงชุบ โรงพ่นสี, โรงงานผลิตยาและเคมีภัณฑ์ต่างๆ, โรงงานอุตสาหกรรมเคมีและปิโตรเคมีต่างๆ หรือน้ำเสียจากห้องแลป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-115-8618

ผู้ให้บริการจัดการกับกากของเสียอุตสาหกรรมอย่างครบวงจรซึ่งมีบริการตั้งแต่การให้คำปรึกษาด้านการจัดการและกำจัดกากของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งกากของเสียที่เป็นอันตรายและไม่อันตราย

บริษัท ฟิวชั่น ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
178 ถนนรามคำแหง แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240

โทรศัพท์ : 02-115-8618  
โทรสาร : 
02-115-3818

   

© FUSION DEVELOPMENT CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED 2020 – DESIGNED BY Giant-Point.com