Menu

Tel : 0-2115-8618 Fax : 0-2115-3818 Email : fusiondevelopment@gmail.com

โรงงาน

โรงงานสาขา 1(ทะเบียนโรงงานเลขที่ 3-106-40/47ฉช)

ตั้งอยู่เลขที่ 68/1 หมู่ที่ 14 ตำบลหนองแหน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120

 

โรงงานสาขา 2 (ทะเบียนโรงงานเลขที่ 3-106-10/50ฉช)

88 หมู่ที่ 14 ตำบลหนองแหน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120