Menu

Tel : 0-2115-8618 Fax : 0-2115-3818 Email : fusiondevelopment@gmail.com

ธุรกิจรับบำบัดและกำจัดกากของเสียอุตสาหกรรมเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าสูงสุด

 

         บริษัทมีความมุ่งมั่นในการดำเนินกิจการบำบัดและกำจัดกากของเสียอุตสาหกรรม ทั้งกากของเสียที่เป็นอันตรายและไม่อันตราย เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าสูงสุด โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย  และการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด
         กากของเสียอันตรายที่บริษัทรับบำบัดและกำจัด เช่น น้ำมันใช้แล้ว,น้ำมันหล่อเย็น(Coolant),อิมัลชั่น,น้ำปนเปื้อนน้ำมัน,ตัวทำละลายใช้แล้ว,เศษโลหะปนเปื้อนน้ำมันจากกระบวนการผลิตชิ้นงาน,เศษผ้าปนเปื้อน,วัสดุปนเปื้อน,กากสี,ภาชนะปนเปื้อน เป็นต้น

         กากของเสียที่ไม่อันตรายที่บริษัทรับบำบัดและกำจัด เช่น เศษกระจก,เศษกระดาษ,เศษพลาสติก,เศษไม้,ฝุ่นเหล็ก,หินเจียร เป็นต้น

ระบบขนส่ง(บริการขนส่งกากของเสียอุตสาหกรรม)

 

 

การให้คำปรึกษาด้านการจัดการกากอุตสาหกรรม

 
 

           บริษัทมีความมุ่งมั่น และตั้งใจในการดำเนินกิจการในการบำบัดและกำจัดกากของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งกากของเสียที่เป็นอันตรายและไม่อันตราย เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้านการใช้พลังงานทดแทนให้แก่ประเทศ ดังนั้นบริษัทจึงมีระบบการให้บริการให้คำปรึกษา/แนะนำ ข้อมูลต่างๆ ทั้งทางทฤษฎี และการปฏิบัติ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ด้านบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลฯ แก่ลูกค้าที่ใช้บริการมากที่สุด ประกอบด้วย

  • วิธีการบริหารและจัดการสิ่งปฏิกูลฯ ภายในโรงงาน

  • การขนส่งและการจัดเก็บ

  • ระบบบำบัดน้ำเสีย

  • การกำจัดสิ่งปฏิกูลฯ

  • ระบบใบกำกับการขนส่ง

  • กิจกรรมเพื่อสังคม ฯลฯ