Menu

Tel : 0-2115-8618 Fax : 0-2115-3818 Email : fusiondevelopment@gmail.com

            
 

บริษัท ฟิวชั่น ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด

          บริษัท ฟิวชั่น ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด จัดตั้งขึ้นโดยมุ่งมั่นดำเนินงานด้านการผลิตเชื้อเพลิงทดแทนในรูปของ เชื้อเพลิงสังเคราะห์ (Synthetic Fuel) และน้ำมันรีไซเคิล (Recycle Base Oil)เพื่อเป็นวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ใหม่โดยผ่านกรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ด้านพลังงานของประเทศในปัจจุบันได้ทั้งนี้ทางบริษัทคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของสาธารณชนเป็นสำคัญ

บริษัท ฟิวชั่น ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด

          บริษัท ฟิวชั่น ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด จัดตั้งขึ้นโดยมุ่งมั่นดำเนินงานด้านการผลิตเชื้อเพลิงทดแทนในรูปของ เชื้อเพลิงสังเคราะห์ (Synthetic Fuel) และน้ำมันรีไซเคิล (Recycle Base Oil)เพื่อเป็นวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ใหม่โดยผ่านกรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ด้านพลังงานของประเทศในปัจจุบันได้ทั้งนี้ทางบริษัทคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของสาธารณชนเป็นสำคัญ

วิสัยทัศน์

          บริษัท ฟิวชั่น ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด มุ่งมั่นเป็นบริษัทผู้ผลิตเชื้อเพลิงทดแทน ( Synthetic Fuel ) และน้ำมันรีไซเคิล ( Recycle Base Oil ) ชั้นนำในประเทศไทย  โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย  และการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ถูกต้อง

นโยบายของบริษัท

          บริษัท ฟิวชั่น ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการให้การบริการด้านการกำจัดกากอุตสาหกรรมอย่างถูกต้องตามวิธีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพ  ซึ่งการดำเนินการของบริษัททุกขั้นตอนได้คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของประเทศเป็นสำคัญ  โดยบริษัทฯมีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ภายใต้นโยบายที่ยึดถือปฏิบัติดังนี้

ด้านข้อกฎหมายและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม

– มุ่งมั่นการพัฒนาและการดำเนินธุรกิจ ภายใต้ข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม
– ปฏิบัติตามข้อกฎหมายและระเบียบต่างๆ ด้านสิ่งแวดล้อม

ด้านบริการและสร้างความพึงพอใจ

– มุ่งมั่นให้บริการและสร้างความพึงพอใจ ให้แก่ลูกค้าหรือผู้ร่วมงาน ทุกระดับทุกฝ่ายที่ เกี่ยวข้องตั้งแต่การเริ่มดำเนินงานจนถึงสิ้นสุดการกำจัดกับกากของเสียอุตสาหกรรม
– สร้างระบบและการป้องกันในงานบริการ ได้แก่ ระบบเอกสาร การขนส่ง
– ขั้นตอนการกำจัดอย่างถูกต้องและมีคุณภาพ รวมทั้งการแก้ไขปัญหาให้ลุล่วงสำเร็จ

ด้านการขนส่งและความปลอดภัย

– มุ่งเน้นการทำงานที่มีความปลอดภัยมาเป็นอันดับแรก
– มุ่งเน้นการป้องกันปัญหามลพิษก่อนการเกิดเหตุ หรือ ณ จุดที่เกิดเหตุรวมทั้งการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
– ป้องกันปัญหาการหกหล่นของกากอุตสาหกรรมให้น้อยที่สุด
– มุ่งเน้นปรับปรุงระบบขนส่งให้ทันสมัยและเหมาะสมตรงกับประเภทของกากอุตสาหกรรม
– สร้างจิตสำนึกให้พนักงานทุกระดับตระหนักถึงความปลอดภัยและความสามารถในการ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ระบบขนส่งกากอุตสาหกรรมหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

รถสิบล้อ(สามารถใช้งานได้ทั้งกระบะและTank)

 

รถกระบะสิบล้อ

 

รถกระบะสี่ล้อ

ข้อดีของระบบขนส่งกากอุตสาหกรรมหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วของบริษัท

1. Vacumm  pump

      –  ผลิตจากประเทศสวีเดน ซึ่งได้รับการยอมรับจากทั่วโลกในการนำมาขนส่งของเสียอันตราย

      –  สามารถดูดของเหลวได้ดีแม้กระทั่งของเสียที่มีความหนืดสูง

      –  ปั๊มสุญญากาศที่ไม่ก่อให้เกิดประกายไฟในระหว่างการปฏิบัติงาน

      –  สามารถดูดได้อย่างรวดเร็ว  ( เต็ม Tank ปริมาตร 14,000 ลิตร ภายใน 17 นาที )

2. Hook lift loader

      – ชุดขอเกี่ยวทำหน้าที่ในการเปลี่ยนสลับระหว่างแท้งค์และกะบะช่วยให้ปฏิบัติงานได้ง่ายขึ้น

3.ระบบ GPS เพื่อตรวจสอบติดตามการเดินรถอย่างทันท่วงที

         1. GPS จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

         2. GPS จากบริษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ซึ่งมีชื่อเสียงด้านระบบการตรวจสอบติดตามเป็นอันดับหนึ่งของเอเชีย

การคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

          โรงงานสาขา 1 (ทะเบียน 3-106-40/47ฉช) ประกอบกิจการโรงงาน 106 และ 105 คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่อันตราย เช่น เศษกระจก, เศษพลาสติก, โลหะ, เศษกระดาษ, ยาง, ไม้ และทำการบดย่อยวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์

ระบบบำบัดน้ำเสีย

          โรงงานสาขา 2 (ทะเบียน 3-106-10/50ฉช) มีการให้บริการบำบัดน้ำเสียทางเคมีและชีวภาพแก่โรงงานอุตสาหกรรม โดยระบบบำบัดน้ำเสียของบริษัทมีความสามารถในการให้บริการได้ประมาณ 200 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน น้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ (Reuse) เป็นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่เกิดประโยชน์ และคุ้มค่าอย่างยิ่ง

ห้องปฏิบัติการ

ห้องปฎิบัติการวิเคราะห์

            บริษัทมีห้องปฏิบัติการภายในโรงงานเพื่อทดสอบคุณสมบัติของกากของเสียอุตสาหกรรมก่อนนำเข้าระบบบำบัดของโรงงาน

การร่วมมือระหว่างบริษัท ฟิวชั่น ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด กับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.)

           บริษัทได้ร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สวทช.) ทำการวิจัยและพัฒนาโครงการพัฒนาจุลินทรีย์ที่เหมาะสมในการบำบัดน้ำเสียปนเปื้อนน้ำมัน, Coolant , โครงการวิจัยพัฒนากระบวนการเพื่อคัดแยกโลหะปนเปื้อนจากฝุ่นแดงในอุตสาหกรรมเหล็กสำหรับเชิงพาณิชย์, การพัฒนา อิฐบล็อกในอุตสาหกรรมก่อสร้างโดยใช้วัตถุดิบหลักจากกระจกรีไซเคิล