หน้าแรก

บริษัท ฟิวชั่น ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด

            บริษัท ฟิวชั่น ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด จัดตั้งขึ้นและจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2545 มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานด้านการผลิตเชื้อเพลิงทดแทนในรูปของเชื้อเพลิงสังเคราะห์ (SyntheticFuel) และน้ำมันรีไซเคิล (Recycle Base Oil)เพื่อเป็นวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยผ่านกรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ด้านพลังงานของประเทศในปัจจุบันได้ทั้งนี้ทางบริษัทฯ คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของสาธารณชนเป็นสำคัญ ปี 2547   บริษัท ฟิวชั่น ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด  ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงานประเภท 106 (สาขา 1)ทะเบียนโรงงานเลขที่ 3-106-40/47ฉช ประกอบกิจการนำน้ำมันใช้แล้ว (Used Oil) และตัวทำละลายใช้แล้ว (Used Solvent) มาผสมเพื่อปรับปรุงคุณสมบัติ ใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทน    ซึ่งต่อมาขอเพิ่มประเภทการประกอบกิจการโรงงานประเภท 105  โดยเพิ่มการคัดแยกสิ่งปฎิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นอันตราย เช่น  เศษกระจก โลหะ ยาง  พลาสติก  กระดาษ และไม้  ซึ่งทำการบดย่อยเศษวัสดุดังกล่าวเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่

          ปี 2550 ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงานประเภท 106 (สาขา 2) ทะเบียนโรงงานเลขที่ 3-106-10/50ฉช ประกอบกิจการนำน้ำมันหล่อลื่นที่ใช้แล้วและตัวทำละลายที่ใช้แล้ว มาผ่านกรรมวิธีทางอุตสาหกรรมเพื่อผสมเป็นเชื้อเพลิงทดแทนและแยกสกัดโลหะมีค่าจากสารละลายที่ใช้แล้ว ทั้งนี้ทางบริษัทซึ่งได้ดำเนินการในทุกขั้นตอนอย่างมืออาชีพ ไม่ว่าจะเป็นรถจัดเก็บของเสีย การวิเคราะห์คุณภาพ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของกรมโรงงานอุตสาหกรรมทั้งสิ้น